Veřejná zakázka: Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 641
Systémové číslo: P21V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011505
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD – SADY PIONÝRŮ“, touto zadávací dokumentací (ZD) a SOD vč. všech přiložených a v ZD a SOD specifikovaných příloh. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulici Sady pionýrů, kde bude osazeno jedenáct objektů předávacími stanicemi HV/TV, a tyto budou připojeny novým horkovodním předizolovaným potrubím na současný rozvod CZT Lovosice. Dále bude provedena úprava předávací stanice v původní kotelně K-16A v ulici Osvoboditelů a bude provedena přístavba objektu Mateřské školky Sady Pionýrů (MŠ) do které bude umístěna předávací, výměníková stanice pro objekt MŠ. Dále se jedná o provedení veškerých terénních úprav pro zajištění stavby a montáže technologie (po dokončení uvedení do původního stavu vč. zajištění náhradní výsadby stromů a zeleně a první seče zeleně) a předložení projektové dokumentace skutečného provedení, dodání průvodně technické dokumentace, vč. dodání všech dokladů, revizí a geometrického zaměření pro zkušební provoz a pro provedení kolaudace (povolení do trvalého provozu).
Z důvodu standardizace a ucelení řízení soustavy pro bezpečný a ekonomický provoz požaduje zadavatel dodat technologii plně kompatibilní se stávající technologií předávacích stanic a dispečinku WHC.
Dodavatel dodá v rámci svého plnění kompletní podklady a data pro napojení řízení technologie dodávané soustavy do stávajícího systému využívaného Zadavatelem, to znamená, že Dodavatel dodá a zajistí binarní soubor pro regulátor, dodání vyplněné tabulky/protokolu - pro zajištění návrhu vizualizace, zajistí součinnost při připojení na dispečink WHC , detailně uvedeno a popsáno PD- Technická zpráva dokumentace pro objekt SO.02 SP :
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 – Výkaz výměr, v Příloze č. 2 – Projektová dokumentace , v Příloze č. 3 – Územní rozhodnutí a v Příloze č.4 Vzorový text Smlouvy o dílo. Součástí jsou i práce a služby nespecifikované v projektové dokumentaci, které jsou nutné k provedení plně funkčního a bezpečného díla, splňujícího všechny podmínky pro provedení úspěšné kolaudace a zkušebního provozu.

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka bude zadavatelem umožněna dne 22.4.2021 od 10:00 hodin, sraz účastníků na adrese: Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o., Žižkova 1122, 410 02 Lovosice. Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 13 712 930 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ústecký kraj

Zadavatel

  • Úřední název: Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.
  • IČO: 64650596
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meulovo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy